Skip to content Skip to footer

Екипът на ММЦ – Бургас завърши успешно поредица от обучения   

ММЦ – Бургас продължава да подобрява уменията на своя екип чрез активно участие в обученията, организирани в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, с които се цели повишаване капацитета на служителите във всички подобни центрове в страната.

С последното от тях нашите младежки работници и образователни медиатори успяха да придобият пълния набор от знания, необходими за „кухнята на младежката работа”. Това засяга теми като „Роли и функции на младежките работници”, „Младежки изследвания”, „Работа с непривилегировани групи”, „Междукултурна чувствителност”, „Разработване на обучителни програми” и много други.

Пътеводители в цялото начинание им бяха „звездните” обучители от Съвета на Европа – Джафер, Маги, Нат и Стеф, които споделиха добри практики и въведоха екипите в ценностите на младежката работа.

По време на четвъртия модул те фокусираха вниманието върху три нови компетентностни зони – „Управление на ресурси”, „Гражданска ангажираност” и „Целеполагане и оценка”, а също така дадоха поле за изява на всеки с провеждането на т.нар. „Пазар на уменията”. Паралелно с обучението те организираха и среща на Националната мрежа на младежките центрове, по време на която беше обсъдена бъдещата ѝ дейност.

В края на последния модул екипите на младежките центрове бяха отличени със сертификати за придобитите знания и умения, които им бяха връчени лично от Наталия Митева, зам.-министър на образованието и науката.

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.