Skip to content Skip to footer

Проведе се Форум „ЗА разнообразието, против дискриминацията“ по случай Световен ден на толерантността

На 15.11.2023г. в Международен Конгресен Център Бургас бе проведен Младежки форум „За разнообразието, срещу дискриминацията“, посветен на Международния ден на толерантността – 16 ноември.

Форумът бе открит от управителя на Младежки Международен Център Бургас, Мария Салабашева. Тя подчерта ключовата роля на младите хора за изграждането на толерантното общество. Участниците във форума имаха възможност да се запознаят на достъпен език с ключови международни и национални документи, свързани с политиките за толерантност и правата на човека. Познаването и умението да се прилагат политиките, свързани с толерантността, дава възможност на младите хора да променят обществото и да поддържат единството в многообразието.

Участниците във форума получиха информация за дейността на организациите: Фондация Областен ромски съюз – Бургас, Фондация „Асоциация Анимус“, Сдружение “Равновесие” – Бургас, Асоциация за стратегическо управление ДЕЛФИ, Фондация „Астика“, Фондация Крокус, Фондация Добро, които се застъпват за политики на толерантност, работят за изкореняване на дискриминацията и насърчават правата на човека. Стремежът на екипът на Младежкия център бе да създаде пространството за открит диалог за 170 участници, където всеки да може да изрази мнението си и да чуе мнението на другите.

В дискусионния панел бяха разгледани следните видове толерантност: етническа, лична и морална. По време на дискусионните панели участниците се научиха да виждат богатството на разнообразието, да признават, че всеки човек е уникален и че уважението към тази уникалност допринася за позитивното мислене. Участниците също така имаха възможност да направят самоанализ на своите стереотипи, предразсъдъци и предубеждения. Това помогна на тях да осъзнаят кои фактори могат да повлияят на мнението им за другите и да се научат да оценяват критично собствените си убеждения. Част от програмата бе насочена и към развиване на умения за междукултурна комуникация у младите хора. Те се докоснаха до взаимодействието с хора от различни култури по чувствителен към културата начин, и с радост отбелязаха, че излагането на разнообразието е обогатяващо. Участниците имаха и възможност да се научат на конструктивно разрешаване на конфликти – получиха препоръки по разрешаване на конфликти с принципите на конструктивните решения, основани на взаимно разбиране и уважение към различията.

Имаше весела и интересна концертна част с участието на много пъстри танцови групи Иглика“ – с. Габър и „Лоу Денс“ – Слънчев Бряг. Децата и младежите от различни етнически групи представиха културите си в багрите на народни и съвремени танци. Концертната част приключи с ритмите на българското хоро „Бяла роза“, което ни показа за пореден път, че изкуството формира хормоничното общество.

След участието си в обучението, по време на рефлексията участниците във форума споделиха, че са останали с усещането за дълбока промяна и осъзнаването на важността на зачитането на различията. Заключителния панел не беше избран случайно, творческия подход в обучението на толерантността помага за развитието на критичното мислене и развива аналитичните умения, като помага на младите да преодоляват стереотипите. Използването на изкуството може да създаде платформа за обсъждане на сложни социокултурни въпроси, насърчавайки по-дълбоко разбиране на разнообразието.

Благодарим за участието на младите хора от ПГЧЕ „Васил Левски“ – гр. Бургас, Търговска гимназия – Бургас, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ гр.Бургас, ПГМЕЕ – Бургас, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“, Пгси Пеньо Пенев, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Созопол, ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас, ОбУ „Климент Охридски“ – кв. Рудник, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, СУ „Иван Вазов“ Бургас, Професионална техническа гимназия, ОУ „Христо Ботев“ с. Зидарово, както и на: Фондация “Областен ромски съюз“, Сдружение „Равновесие“, „Украинска диаспора“, „Фондация Добро“, танцовите групи Иглика“ – с. Габър и „Лоу Денс“ – Слънчев Бряг!

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.