Skip to content Skip to footer

Седмица на седмиците или тематични дни в младежкото образование

Измина една от най-вълнуващите седмици в училищното образование. Дните между 13-ти и 17-ти ноември се превърнаха в тематично време за учене и затвърждаване на новите знания в сферите на здравеопазването и предприемаческите науки. Екипът на Международен младежки център – Бургас работи с младежи от две емблематични бургаски училища – СУ “Епископ Константин Преславски” и Профилирана гимназия за чужди езици “Васил Левски”. На терен бяха организирани уъркшопи и тренинги, целящи да развият и допълнят важни компетенции и умения у младежите.

На 13-ти и 15-ти ноември ММЦ гостува на СУ “Епископ Константин Преславски” по случай “Световна седмица на предприемачеството”. Събитието бе и част от календара на Джуниър ачийвмънт България (JA). Участниците в тренингите бяха ученици, специализиращи в областта на електронната търговия и екскурзоводството. Те имаха възможността да приложат своите компетенции в реална работна среда. В двудневния маратон младежките работници предствиха учебен модул, включващ принципи и основни моменти при изготвяне на автобиография, допълнен с пресъздаване на интервю за работа. Младежите се запознаха с набора от качества и умения, които и двете страни в процеса на търсене на работа – търсещата и предлагащата, е необходимо да притежават. След това влязоха в ролите на интервюиращ и кандидат за работна позиция, като тази активност преобърна представите им за реална работна среда. В края на събитието участниците дадоха обратна връзка, като споделиха че наред с положителните емоции, излизат от обучението по-информирани и подготвени. Младежите споделиха още, че с изработените автобиографии смятат да организират своеобразна изложба, която да стане пример за творческа интерпретация на предприемаческите събития.

14-ти ноември е Световен ден за борба с диабета. Отбелязохме важната дата, като се включихме в организирания от Профилираната гимназия за чужди езици “Васил Левски” тематичен здравен форум. Фокусът на събитието падна върху здравословния начин на живот и мерките за превенция на зависимостите. Младежките работници проведоха дискусия с учениците, целяща да проучи мненията им по належащите теми, както и да формира у тях критично мислене. Чрез изграждане на положителна нагласа, даване на гласност на проблемите и посочване на възможните решения се цели да се затвърди важността на доброто физическо и ментално здраве, и борбата със зависимостите. От своя страна, учениците изработиха постери, изразяващи техните възгледи относно поддържането на здравето във всичките му форми.

Младежката работа, особено през тематичните дни в младежкото образование, е изключително плодородна. Организираните тогава образователни събития дават по-силен акцент върху формиране на силна образователна култура сред младежите. Несъмнено това е един добър и устойчив начин за отбелязване на дните, значими за всички нас.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“, се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.