Skip to content Skip to footer

Тренинг на тема: „Кариерно ориентиране” в СУ „Любен Каравелов” в Несебър

Несебър бе поредната община, която нашите младежки работници и медиатори посетиха, за да се запознаят с местните младежи!

Срещата им с учениците от СУ „Любен Каравелов” премина повече от успешно, а темата на обучението – кариерно ориентиране – успя да ангажира вниманието им и да ги мотивира за успешна професионална реализация.

Георги, Ани и Олга, които фасилитираха тренинга, споделиха своите знания и опит с участниците, а младежите, от своя страна, изразиха желание за още повече семинари, тренинги и събития, насочени към тях.

Екипът на Младежкия международен център в Бургас отправя благодарност към всички участници, както и към г-жа Ева Зивилдиева, директор на учебното заведение, за предоставената възможност. Тези събития играят важна роля за подкрепата на младите хора в осъществяването на техните образователни и професионални цели.

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 -2021 г.