Skip to content Skip to footer

Мисия

Община Бургас стартира изграждането на „Младежки Международен Център“ през февруари 2021г. Нашата основна мисия е да обединим потенциала на младите хора между 15 и 29 години, създавайки активна, креативна и обществено ангажирана общност.

1. Изграждане на младежко общество в региона – ангажирани, приобщени, свързани

Една от основните цели на Младежки Международен Център е достъпност на услугите за всички млади хора, включително и за тези от съставните населени места на Бургас. Заложените дейности са разпределени в няколко пакета, първият от които е насочен към мотивиране и активно включване на младежи в процеса на формиране на местни и национални политики. В рамките на тази дейност са заложени обучения, семинари и курсове за насърчаване и подпомагане на самостоятелни младежки инициативи.

2. Развитие на ключови умения

Този функционален пакет има за цел да насърчи развитието на младите хора в областите изкуство, наука и предприемачество. Трите студиа по ключови умения с организираните към тях събития са насочени към създаването и развитието на качества като креативност, критично мислене и информационна грамотност.

3. Образованието – стратегически фактор в 21 – ви век

Третият функционален пакет, заложен в проекта „Младежки Международен Център – Бургас“, е част от мерките за превенция и реинтеграция на отпадналите, или застрашените от отпадане от образователната система ученици. В него са включени дейности, насочени към решаване на ключови проблеми, като социално изключване, трудности в училищната адаптация, липса на образователна мотивация, липса на връзка между училище и семейство.

4. Предизвикателствата на новото време

Четвъртият функционален пакет от дейности е насочен към създаване на устойчивост към външни влияния като агресия, младежка престъпност, социална изолация в условията на пандемията от Covid - 19, както и дискриминация по полов, или расов признак. „Младежки Международен Център – Бургас“ разработва инструменти и възможности, чрез които младите хора да се чувстват приобщени, активни и пълноценни граждани.

  • Психологически консултации​
  • Социално - културен кампус​
  • Организиране на спортни състезания и мероприятия​
  • Редовни срещи със семейни занимания като кино, вечер на културите, настолни игри и състезания

5. Международни и национални партньорства

Основна мисия на Младежки Международен Център – Бургас е създаването на устойчиви партньорства. Ключови партньори на национално ниво са участниците в програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, сред които изградените Младежки центрове в Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич. Партньорската мрежа се обогатява с изграждащите се Центрове в градовете Перник, Враца и Монтана. Международните дейности включват съвместни инициативи с отдел „Младежки дейности“ към Община Рейкявик, Исландия, която е основен партньор на Община Бургас по проекта.

6. ДоброТворците на Бургас

Международният център е партньор с организациите Младежки Културен Център (http://www.mladite.eu/bg/) и платформата „Бургас харесва младите“ (https://www.facebook.com/BurgasLikesYouth, създадена по идея на кмета Димитър Николов. Активността на ДоброТворците от „Бургас харесва младите“ е ключова за приобщаването на ученици и студенти в единна младежка общност в града.

Неформално образование

  • Права на човека
  • Демократични ценности
  • Младежко участие в процеси на вземане на решения
  • Социални права на младежи в уязвими групи
  • Умения на бъдещето
  • Социализация и интеграция на младежи от различни социокултурни групи