Skip to content Skip to footer

Знанието няма граници!

Младежкият работник никога не спира да се развива, да се учи и да задава въпроси! В тази връзка, искаме да ви разкажем за обучението, на което бяхме миналата седмица в гр. Пловдив.

Тренингът беше организиран от Министерство на образованието и науката; Център за образователна интеграция на децата и учениците от малцинства, с партньорството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В него взе участие цялата Национална мрежа на младежките центрове в България, включително и ние от Младежки център Бургас.

Обучението насочи вниманието ни към важни тематики чрез неформални дейности, дискусии и лекции. Темите, които се засегнаха, бяха както тясно свързани с нашата работа, така и общовалидни и важни за всеки човек. Ето някои от тях: антиджипсизъм, реч на омразата, ценностите на младите, младежки политики и документи, култура на бедността, поколението на младите днес, младежко предприемачество и работа с уязвими групи.

Изключително трудно е в една статия да опишем всичко ново, което научихме през тази една седмица, но ще се опитаме, макар и накратко да ви разкажем най-важното.

Проф. д-р Силвия Николаева от факултет по Педагогика на СУ „Св.Климент Охридски“ ни замисли за ценностите, които ние и другите имаме в живота си. От къде идват те, какво се крие под тях, защо е важно да имаме валидни ценности в живота и как да разберем какви са нашите. Подходи по много интересен начин в 9 сутринта: „Обадете се на приятел, събудете го, и го питайте кои са най-важните 5 неща в живота му в момента.“ Нещо, което стана ясно по време на дискусиите по темата за ценностите беше, че човек няма цял живот едни и същи важни неща на преден план. Съвсем натурално е да се променяме, да се развиваме и заедно с това, ценностите ни да претърпяват разместване, промяна или пълна трансформация.

Доц. д-р Силвия Върбанова е социолог, преподаващ в същия факултет на Софийски университет. Тя ни обърна внимание на тъй наречената Култура на бедността – социологически проблем, занимаващ се с културно-социалните, политически и икономически закономерности в бедността. Опитахме се да си отговорим на важни въпроси като: с какво се характеризира културата на бедността в България, какви са причините и следствията от културата на бедността, защо бедността често е наследствена и как индивидът може да излезе от кръга на бедността.

Имахме и обучителен модул, свързан с поколението на младите днес, и как то е различно от миналото. Дискутирахме проблеми и синдроми на днешната ни реалност, произлизащи отчасти от технологиите, но най-вече виждани като последствия от глобализацията. Даваме за пример FOMO (страх от пропускане), nomophobia (страх да останеш без телефон) и „смърт на дистанциите„, където сме винаги достъпни, винаги онлайн и липсва лично пространство и спокойствие. Важно е да знаем за тези социални феномени, как работят и какви са техните последствия върху живота на младежите. Така разбираме по-ясно потребностите и нуждите на младите хора и съответно знаем как да работим с тях.

Благодарим на Министерство на образованието и науката за организиране на обучението, Център за образователна интеграция на децата и учениците от малцинства, на всички преподаватели и обучители от СУ „Св.Климент Охридски“, както и на Младежки Център Пловдив за гостоприемството и осигуряване на материалната база на събитието!

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“, който се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.