Skip to content Skip to footer

“Кухнята на младежката работа” VOL.2 – втори модул на обучението за младежки работници

От 02.10 до 06.10. се проведе вторият модул на обучението за повишаване на квалификацията на младежките работници от Националната мрежа на младежките центрове в България. То се проведе в Поморие и събра на едно място всички младежки работници от центровете в България: Бургас, Стара Загора, Перник, Добрич, Враца, Пловдив, Монтана и Габрово. Обучителната програма беше фокусирана върху разбирането за привилегиите и работата с непривилигированите групи. Модулът засегна и други много важни теми: младежки изследвания, междукултурна чувствителност и общуване. Обучението отново бе фасилитирано от “великолепната четворка” обучители, а именно Маргарита, Джафер, Стефан и Наталия – обучители от Съвета на Европа.

“Кухнята на младежката работа” VOL. 2 “отвори врати” за нас на 02.10. с поздрав за “добре дошли”. Дозапознахме се с новите колеги от центровете в страната и се постарахме да се настроим на една обща вълна за учене, споделяне на опит и преживявания през следващите дни. Следобедната сесия продължи с обратна връзка от предишното обучение и оформяне на обучителната рамка на този модул. Завършихме с рефлексия – добре познатият ни способ за преосмисляне и оценка на наученото и преживяното до този момент.

Вторият ден от обучението бе посветен на похватите за картографиране и изследване на младежката популация. Първо представихме “домашната си работа”, а именно картографиране на младежта в районите, където оперират младежките ни центрове. След това разгледахме типовете проучвания и това как успешно да ги използваме в младежката работа. От своя страна, картографирането би ни било полезно, за да изобразим нагледно младежката популация, която изследваме, с нужните за проучването белези. Обучителната сесия продължи с непривилигированите групи и разбирането за тях. Поговорихме за схващането за привилегиите, пресечените точки между различните групи, в които могат да попаднат младежите, и как да работим върху тяхното приобщаване. Отново приключихме с рефлектиране върху изминалите сесии.

Ден трети от обучителния модул започна с директно онлайн включване на гост-лекторите Даниела Захова и Владислав Петков (Влади). Даниела е здравен медиатор от гр. Брезник, която има дългогодишен опит в работата с младежи в община Перник. Има умения в работата с групи с различен етнически произход, маргинални групи и семейства в риск. Работи активно с хора от ромския етнос с насоченост към превенция на ромското общество с цел социално включване и конкурентноспособност. Влади е юрист и антрополог по професия, и се определя като активист по душа. Вече 20 години е зает в младежкия сектор, като организира граждански активности за овластяване на младите хора и различните уязвими групи. През последните години фокусът на дейността му е насочен към правата на жените и ЛГБТИ общността. Освен че споделиха опита си с нас, гостите отговориха и на въпросите, които ни вълнуваха по темата. След разговорът ни с тях, сесията продължи със споделяне на добри практики и какво значи да работиш с уязвими групи.

Темата на 05.10. беше посветен на междукултурната чувствителност. В процеса на обучение засегнахме междукултурното общуване и разбирането за стериотипи, предрасъдъци и солидарност в мултикултурна среда. Продължихме с тренинг в сферата на микрокомуникационната компетенция, в частност умения за ефективна комуникация и активно слушане. Учихме нови неща и преодолявахме препятствия по пътя към по-доброто разбиране с останалите чрез активности за работа в екип, ефективно изразяване на мнение и общуване.

Последният ден на обучението бе ден за “беритба”. След първото обучение в “Кухнята на младежката работа”, този обучителен модул бе своеобразно време за “приготване на зимнина”. Помислихме върху това какво си взимаме от обучението за “зимните дни” в работата ни и какво още желаем да “затворим в бурканите на уменията си”. Имахме време за рефлексия върху постигнатото и това, което предстои. Благодарим на организаторите, обучителите и всички колеги! Очакваме отново да влезем в “Кухнята” през декември!

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център Бургас“ се реализира в рамките на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 -2021 г.